om läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och dyskalkyli

Dyslexi har inget samband med intelligens. Det är oftast en medfödd, funktionsnedsättning som medför läs- och skrivsvårigheter.

Den som har dyslexi har ofta svårt att stava och urskilja i vilken ordning språkljuden kommer i orden och koppla dem till bokstäver. Man har svårt att avkoda orden snabbt och korrekt. Det gör att läsningen går långsamt och att det kan vara svårt att förstå vad man läser.

Många med dyslexi har även svårigheter med matematik.
De flesta med dyslexi kan lära sig att läsa och skriva om de får rätt hjälp. Mellan fem och åtta procent av befolkningen har dyslexi. Det innebär ett par barn i varje klass.

Vanliga kännetecken på Dyslexi

Det finns olika tecken på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som kan märkas i förskolan och i skolan.
I förskolan bör man vara observant på barn som:
 • Har svårt att uppfatta rim
 • Har svårt att säga efter lite krångligare ord
 • Har svårt att urskilja ljud i ord
 • Inte talar rent
 • Har ett begränsat språk
 • Har läs- och skrivproblem i släkten
Under skolåren bör man vara observant på elever som:
 • Är osäkra på bokstävers ljud
 • Är osäkra på bokstävers form
 • Utelämnar vokaler
 • Kastar om bokstäver
 • Utelämnar ändelser
 • Glömmer prickar och ringar
 • Spegelvänder bokstäver
 • Läser långsamt
 • Har svårt att förstå vad hen läser men förstår om någon annan läser upp texten
 • Blir fort trött och får ont i huvudet vid läsning
 • Har svårt att hinna med textremsan på TV
 • Har svårt att minnas ordningsföljden i alfabetet eller på veckans dagar
 • Kastar om siffror, till exempel 527 blir 572

Vad är Dyskalkyli?

Dyskalkyli är specifika svårigheter med matematiken som är neurologiskt grundade.
Matematikfärdigheterna är lägre än vad som kan förväntas av ålder, skolnivå, generell intelligens, och beror inte på bristfällig undervisning eller syn- eller hörselnedsättning.
Ofta har hen en grundläggande svårighet med taluppfattning och att bedöma antal. Hen kan prestera mycket ojämnt och behöver inte ha problem med hela matematikområdet.

Utredning av dyskalkyli kan göras av vissa logopeder.

Kännetecken på matematiksvårigheter

 • Saknar inre bild av siffror och symboler
 • Gör omkastningar, t.ex. 385 blir lätt 358
 • Förväxlar tecken och symboler
 • Ställer upp talen fel
 • Har svårt att minnas multiplikationstabellen
 • Summerar från vänster till höger
 • Har svårt med tidsbegrepp och klockan
 • Har problem med att växla från en matematisk process till en annan
 • Har svårt att rita geometriska figurer
 • Är ojämn, vissa dagar går det bra att räkna, andra dagar går det inte alls.
Matematiksvårigheter kan bero på bland annat:
 • Begränsat arbetsminne
 • Svårighet att automatisera
 • Språkliga svårigheter (Barnet kan t.ex. ha svårt att minnas ord som deciliter, differens, mindre/minst)
 • Spatiala svårigheter (Kan ge problem med kartor, höger/vänster, geometriska figurer, den tredimensionella världen.)
 • Koncentrationssvårigheter
 • Bristfällig taluppfattning (Barnet har kanske bara klar bild av talen 1 – 10)
 • Problem med antalsuppfattning (Barnet har t.ex. svårt att uppfatta hur mycket större en mängd är än en annan.)
 • Problem med planeringsförmågan

Användbara länkar

Stöd FDB och bli medlem idag